Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《宣公十年》

Library Resources
1 宣公十年:
十年春,公如齊。公至自齊。

2 宣公十年:
齊人歸我濟西田。齊已取之矣,其言我何?言我者未絕於我也。曷為未絕于我?齊已言取之矣,其實未之齊也。

3 宣公十年:
夏,四月丙辰,日有食之。

4 宣公十年:
己巳,齊侯元卒。

5 宣公十年:
齊崔氏出奔衛。崔氏者何?齊大夫也。其稱崔氏何?貶。曷為貶?譏世卿,世卿非禮也。

6 宣公十年:
公如齊。五月,公至自齊。

7 宣公十年:
癸巳,陳夏徵舒弒其君平國。

8 宣公十年:
六月,宋師伐滕。

9 宣公十年:
公孫歸父如齊,葬齊惠公。

10 宣公十年:
晉人、宋人、衛人、曹人伐鄭。

11 宣公十年:
秋,天王使王季子來聘。王季子者何?天子之大夫也。其稱王季子何?貴也。其貴奈何?母弟也。

12 宣公十年:
公孫歸父帥師伐邾婁,取蘱。

13 宣公十年:
大水。

14 宣公十年:
季孫行父如齊。

15 宣公十年:
冬,公孫歸父如齊。

16 宣公十年:
齊侯使國佐來聘。

17 宣公十年:
饑。何以書?以重書也。

18 宣公十年:
楚子伐鄭。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xuan-gong-shi-nian