Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《隱公七年》

Library Resources
1 隱公七年:
七年春,王三月,叔姬歸于紀。滕侯卒。何以不名?微國也。微國則其稱侯何?不嫌也。《春秋》貴賤不嫌同號,美惡不嫌同辭。

2 隱公七年:
夏,城中丘。中丘者何?內之邑也。城中丘,何以書?以重書也。

3 隱公七年:
齊侯使其弟年來聘。其稱弟何?母弟稱弟,母兄稱兄。

4 隱公七年:
秋,公伐邾婁。

5 隱公七年:
冬,天王使凡伯來聘,戎伐凡伯于楚丘以歸。凡伯者何?天子之大夫也。此聘也,其言伐之何?執之也。執之則其言伐之何?大之也。曷為大之?不與夷狄之執中國也。其地何?大之也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/yin-gong-qi-nian