Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 隱公十一年

《隱公十一年》

Books referencing 《隱公十一年》 Library Resources
1 隱公十一... :
十有一年春,滕侯、薛侯來朝。其言朝何?諸侯來曰朝,大夫來曰聘。其兼言之何?微國也。

2 隱公十一... :
夏,五月,公會鄭伯于祁黎。

3 隱公十一... :
秋,七月壬午,公及齊侯、鄭伯入許。

4 隱公十一... :
冬,十有一月壬辰,公薨。何以不書葬?隱之也。何隱爾?弒也。弒則何以不書葬?《春秋》君弒,賊不討,不書葬,以為無臣子也。子沈子曰:「君弒,臣不討賊,非臣也。子不復讎,非子也。葬,生者之事也。《春秋》君弒,賊不討,不書葬,以為不系乎臣子也。」公薨何以不地?不忍言也。隱何以無正月?隱將讓乎桓,故不有其正月也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/yin-gong-shi-yi-nian