Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《隱公四年》

Library Resources
1 隱公四年:
四年春,王二月,莒人伐杞,取牟婁。牟婁者何?杞之邑也。外取邑不書,此何以書?疾始取邑也。

2 隱公四年:
戊申,衛州吁弒其君完。曷為以國氏?當國也。

3 隱公四年:
夏,公及宋公遇于清。遇者何?不期也。一君出,一君要之也。

4 隱公四年:
宋公、陳侯、蔡人、衛人伐鄭。秋,翬帥師會宋公、陳侯、蔡人、衛人伐鄭。翬者何?公子翬也。何以不稱公子?貶。曷為貶?與弒公也。其與弒公奈何?公子翬諂乎隱公,謂隱公曰:「百姓安子,諸侯說子,盍終為君矣?」隱曰:「吾否,吾使修涂裘,吾將老焉。」公子翬恐若其言聞乎桓,於是謂桓曰:「吾為子口隱矣。隱曰:『吾不反也。』」桓曰:「然則奈何?」曰:「請作難,弒隱公。」於鐘巫之祭焉弒隱公也。

5 隱公四年:
九月,衛人殺州吁于濮。其稱人何?討賊之辭也。

6 隱公四年:
冬,十有二月,衛人立晉。晉者何?公子晉也。立者何?立者不宜立也。其稱人何?眾立之之辭也。然則孰立之?石碏立之。石碏立之,則其稱人何?眾之所欲立也。眾雖欲立之,其立之非也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/yin-gong-si-nian