Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 昭公二十二年

《昭公二十二年》

Library Resources
1 昭公二十... :
二十有二年春,齊侯伐莒。

2 昭公二十... :
宋華亥、向甯、華定自宋南里出奔楚。

3 昭公二十... :
大搜于昌奸。

4 昭公二十... :
夏,四月乙丑,天王崩。

5 昭公二十... :
六月,叔鞅如京師。

6 昭公二十... :
葬景王。

7 昭公二十... :
王室亂。何言乎王室亂?言不及外也。

8 昭公二十... :
劉子、單子以王猛居于皇。其稱王猛何?當國也。

9 昭公二十... :
秋,劉子、單子以王猛入于王城。王城者何?西周也。其言入何?篡辭也。

10 昭公二十... :
冬,十月,王子猛卒。此未逾年之君也,其稱王子猛卒何?不與當也。不與當者,不與當父死子繼、兄死弟及之辭也。

11 昭公二十... :
十有二月癸酉朔,日有食之。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhao-gong-er-shi-er-nian