Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 昭公二十七年

《昭公二十七年》

Library Resources
1 昭公二十... :
二十有七年春,公如齊。公至自齊,居于運。

2 昭公二十... :
夏,四月,吳弒其君僚。

3 昭公二十... :
楚殺其大夫郤宛。

4 昭公二十... :
秋,晉士鞅、宋樂祁犁、衛北宮喜、曹人、邾婁人、滕人會于扈。

5 昭公二十... :
冬,十月,曹伯午卒。

6 昭公二十... :
邾婁快來奔。邾婁快者何?邾婁之大夫也。邾婁無大夫,此何以書?以近書也。

7 昭公二十... :
公如齊,公至自齊,居于運。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhao-gong-er-shi-qi-nian