Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 昭公二十三年

《昭公二十三年》

Library Resources
1 昭公二十... :
二十有三年春,王正月,叔孫舍如晉。

2 昭公二十... :
癸醜,叔鞅卒。

3 昭公二十... :
晉人執我行人叔孫舍。

4 昭公二十... :
晉人圍郊。郊者何?天子之邑也。曷為不系于周?不與伐天子也。

5 昭公二十... :
夏,六月,蔡侯東國卒于楚。

6 昭公二十... :
秋,七月,莒子庚輿來奔。

7 昭公二十... :
戊辰,吳敗頓、胡、沈、蔡、陳、許之師于雞父。胡子髡、沈子楹滅,獲陳夏嚙。此偏戰也,曷為以詐戰之辭言之?不與夷狄之主中國也。然則曷為不使中國主之?中國亦新夷狄也。其言滅獲何?別君臣也,君死于位曰滅,生得曰獲,大夫生死皆曰獲。不與夷狄之主中國,則其言獲陳夏嚙何?吳少進也。

8 昭公二十... :
天王居于狄泉。此未三年,其稱天王何?著有天子也。

9 昭公二十... :
尹氏立王子朝。

10 昭公二十... :
八月乙未,地震。

11 昭公二十... :
冬,公如晉,至河,公有疾,乃復。何言乎公有疾乃復?殺恥也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhao-gong-er-shi-san-nian