Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 昭公二十一年

《昭公二十一年》

Library Resources
1 昭公二十... :
二十有一年春,王三月,葬蔡平公。

2 昭公二十... :
夏,晉侯使士鞅來聘。

3 昭公二十... :
宋華亥、向甯、華定自陳入于宋南里以畔。宋南里者何?若曰:因諸者然。

4 昭公二十... :
秋,七月壬午朔,日有食之。

5 昭公二十... :
八月乙亥,叔痤卒。

6 昭公二十... :
冬,蔡侯朱出奔楚。

7 昭公二十... :
公如晉,至河乃復。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhao-gong-er-shi-yi-nian