Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 昭公三十二年

《昭公三十二年》

Library Resources
1 昭公三十... :
三十有二年春,王正月,公在乾侯。

2 昭公三十... :
取闞。闞者何?邾婁之邑也。曷為不系乎邾婁?諱亟也。

3 昭公三十... :
夏,吳伐越。

4 昭公三十... :
秋,七月。

5 昭公三十... :
冬,仲孫何忌會晉韓不信、齊高張、宋仲幾、衛世叔申、鄭國參、曹人、莒人、邾婁人、薛人、杞人、小邾婁人城成周。

6 昭公三十... :
十有二月,己未,公薨于乾侯。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhao-gong-san-shi-er-nian