Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 昭公十七年

《昭公十七年》

Library Resources
1 昭公十七... :
十有七年春,小邾婁子來朝。

2 昭公十七... :
夏,六月甲戌朔,日有食之。

3 昭公十七... :
秋,郯子來朝。

4 昭公十七... :
八月,晉荀吳帥師滅賁渾戎。

5 昭公十七... :
冬,有星孛于大辰。孛者何?彗星也。其言于大辰何?在大辰也。大辰者何?大火也。大火為大辰,伐為大辰,北辰亦為大辰。何以書?記異也。

6 昭公十七... :
楚人及吳戰于長岸。詐戰不言戰,此其言戰何?敵也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhao-gong-shi-qi-nian