Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公二十八年

《莊公二十八年》

Library Resources
1 莊公二十... :
二十有八年春,王三月甲寅,齊人伐衛,衛人及齊人戰,衛人敗績。伐不日,此何以日?至之日也。戰不言伐,此其言伐何?至之日也。《春秋》伐者為客,伐者為主,故使衛主之也。曷為使衛主之?衛未有罪爾。敗者稱師,衛何以不稱師?未得乎師也。

2 莊公二十... :
夏,四月丁未,邾婁子瑣卒。

3 莊公二十... :
秋,荊伐鄭,公會齊人、宋人、邾婁人救鄭。

4 莊公二十... :
冬,筑微。大無麥、禾。既見無麥、禾矣,曷為先言筑微,而後言無麥、禾?諱以凶年造邑也。

5 莊公二十... :
臧孫辰告糴于齊。告糴者何?請糴也。何以不稱使?以為臧孫辰之私行也。曷為以為臧孫辰之私行?君子之為國也,必有三年之委;一年不熟,告糴,譏也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhuang-gong-er-shi-ba-nian