Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公二十五年

《莊公二十五年》

Library Resources
1 莊公二十... :
二十有五年春,陳侯使女叔來聘。

2 莊公二十... :
夏,五月癸醜,衛侯朔卒。

3 莊公二十... :
六月辛未朔,日有食之,鼓、用牲于社。食之則曷為鼓、用牲于社?求乎陰之道也,以朱絲營社,或曰脅之,或曰闇之,恐人犯之,故營之。

4 莊公二十... :
伯姬歸于杞。

5 莊公二十... :
秋,大水,鼓、用牲于社于門。其言于社于門何?于社,禮也;于門,非禮也。

6 莊公二十... :
冬,公子友如陳。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhuang-gong-er-shi-wu-nian