Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公三十年

《莊公三十年》

Library Resources
1 莊公三十... :
三十年春,王正月。

2 莊公三十... :
夏,師次于成。

3 莊公三十... :
秋,七月,齊人降鄣。鄣者何?紀之遺邑也。降之者何?取之也。取之則曷為不言取之?為桓公諱也。外取邑不書,此何以書?盡也。

4 莊公三十... :
八月癸亥,葬紀叔姬。外夫人不書葬,此何以書?隱之也。何隱爾?其國亡矣,徒葬乎叔爾。

5 莊公三十... :
九月庚午朔,日有食之,鼓、用牲于社。

6 莊公三十... :
冬,公及齊侯遇于魯濟。

7 莊公三十... :
齊人伐山戎。此齊侯也,其稱人何?貶。曷為貶?子司馬子曰:「蓋以操之為已蹙以矣!」此蓋戰也,何以不言戰?《春秋》敵者言戰,桓公之與戎狄,驅之爾。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhuang-gong-san-shi-nian