Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公三十一年

《莊公三十一年》

Library Resources
1 莊公三十... :
三十有一年春,筑臺于郎。何以書?譏。何譏爾?臨民之所漱浣也。

2 莊公三十... :
夏,四月,薛伯卒。

3 莊公三十... :
筑臺于薛。何以書?譏。何譏爾?遠也。

4 莊公三十... :
六月,齊侯來獻戎捷。齊,大國也,曷為親來獻戎捷?威我也。其威我奈何?旗獲而過我也。

5 莊公三十... :
秋,筑臺于秦。何以書?譏。何譏爾?臨國也。

6 莊公三十... :
冬,不雨。何以書?記異也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhuang-gong-san-shi-yi-nian