Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公十九年

《莊公十九年》

Library Resources
1 莊公十九... :
十有九年春,王正月。

2 莊公十九... :
夏,四月。

3 莊公十九... :
秋,公子結媵陳人之婦于鄄,遂及齊侯、宋公盟。媵者何?諸侯娶一國,則貳國往媵之,以侄娣從。侄者何?兄之子也。娣者何?弟也。諸侯壹聘九女,諸侯不再娶。媵不書,此何以書?為其有遂事書。大夫無遂事,此其言遂何?聘禮:大夫受命不受辭,出竟有可以安社稷、利國家者,則專之可也。

4 莊公十九... :
夫人姜氏如莒。

5 莊公十九... :
冬,齊人、宋人、陳人伐我西鄙。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhuang-gong-shi-jiu-nian