Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《莊公十年》

Library Resources
1 莊公十年:
十年春,王正月,公敗齊師于長勺。

2 莊公十年:
二月,公侵宋。曷為或言侵?或言伐?觕者曰侵,精者曰伐。戰不言伐,圍不言戰,入不言圍,滅不言入,書其重者也。

3 莊公十年:
三月,宋人遷宿。遷之者何?不通也,以地遷之也。子沈子曰:「不通者,蓋因而臣之也。」

4 莊公十年:
夏,六月,齊師、宋師次于郎,公敗宋師于乘丘。其言次于郎何?伐也。伐則其言次何?齊與伐而不與戰,故言伐也。我能敗之,故言次也。

5 莊公十年:
秋,九月,荊敗蔡師于莘,以蔡侯獻舞歸。荊者何?州名也。州不若國,國不若氏,氏不若人,人不若名,名不若字,字不若子。蔡侯獻舞何以名?絕。曷為絕之?獲也。曷為不言其獲?不與夷狄之獲中國也。

6 莊公十年:
冬,十月,齊師滅譚,譚子奔莒。何以不言出?國以滅矣,無所出也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhuang-gong-shi-nian