Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《傳》

Library Resources
1 傳:
天氣歸,聖人以禮下賢智。歸藏定位,聖人以儀辨尊卑。歸生魂,聖人以明神變。歸動乘舟,聖人以造舟楫。歸長兄,聖人以辨兄弟。歸育造物,聖人以明天意。歸止居域,聖人以居生民。歸殺降。聖人以存歸類。

2 傳:
地氣藏,聖人以藏智於國。藏歸交,聖人以道接生靈。藏生卵,聖人以仁及飛鳥。藏動鼠,聖人以防佞倖。藏長姊,聖人以分男女。藏育化物,聖人以察地理。藏止重門,聖人以謹啟閉。藏殺盜。聖人以防民亂。

3 傳:
木氣生,聖人以行仁政。生歸孕,聖人以察生產。生藏害,聖人以異居室。生動勳陽,聖人以行慶錫。生長元胎,聖人以測大象。生育澤,聖人以待天時。生止性,聖人以隨民心,順民性。生殺相剋。聖人以防民事。

4 傳:
風氣動,聖人以宣號令。動歸乘軒,聖人以造車輪。動藏受種,聖人以播百穀。動生機,君子以通變化。動長風,聖人以通達治道。動育源,聖人以溉灌民田。動止戒,聖人以慎起居,防禍亂。動殺虐,聖人以戒殺伐。

5 傳:
火氣長,聖人以明長幼。長歸從師,聖人以立學教民。長藏從夫,聖人以教婦道。長生志,聖人以量能受事。長動麗,聖人以置網罟。長育違道,聖人以防民逆。長止平,聖人以均有無,平阿黨。長殺順性。聖人以盡物壽。

6 傳:
水氣育,聖人以教民育材。育歸流,聖人以䟽通群議。育藏海,聖人以仁廣納萬慮。育生愛,聖人以恤窮民。育動漁,聖人以教民漁網。育長苖,聖人以教農鋤耨。育止養,聖人以教民孝。育教傗。聖人以教養六畜。

7 傳:
山氣止,聖人以安萬國。止歸約,聖人以教民歸信。止藏淵,聖人以深治道。止生貌,聖人以形辨貴賤,色正賢否。止動濟,聖人以置民器,利民用。止長植物,聖人以名草藥辨味性。止育潤,聖人以開河渠,澤潤草木。止殺寬宥。聖人以御凶亂。

8 傳:
金氣殺,聖人以順天殺物。殺歸尸,聖人以封丘之。殺藏墓,聖人以穴丘之。殺生無忍,聖人以遠庖廚。殺動干戈,聖人以定禍亂。殺長戰,聖人以陳卒伍。殺育無傷,聖人以用非常。殺止亂。聖人以刑伐格治。

URN: ctp:gu-san-fen/qi/2