Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《傳》

Library Resources
1 傳:
崇山君,崇高其山君之象也。君臣相,相位至貴君之臣也。君民官,君臨百官以為民也。君物龍,龍善變化,能致雲雨,為君物也。君陰后,君妻曰后,正婚姻也。君陽師,君師賢聖以詢道也。君兵將,君不兵眾,專務將佐也。君象首。首統方來,君之象也。

2 傳:
伏山臣,潛伏其山臣之象也。臣君侯,建侯軍民,分方治也。臣民士,士守常業,臣之民也。臣物龜,死不改㞯,勸以義也。臣陰子,子為臣陰,訓事父也。臣陽父,父為臣陽,以訓子也。臣兵卒,臣以卒為兵,假其力也。臣象股。臣象股肱,以佐身也。

3 傳:
列山民,山有行列,民之象也。民君食,民所尊崇,以食為本務,故為君矣。民臣力,民之使力,如君使臣也。民物貨,四民之物,貨為本也。民陰妻,民之有妻,以成家也。民陽夫,女之從夫,以有歸也。民兵器,生民之兵,以利用也。民象體。民為邦本,如肌體也。

4 傳:
兼山物,高下相兼,物之象也。物君金,金主利用,物之君也。物臣木,木為金所剋服,故為臣矣。物民土,土生萬類,為物民矣。物陰水,水性潤下,物之陰也。物陽火,火性炎土,物之陽也。物兵埶,物之相剋勝制,故為兵也。物象春。春主發生,物之象也。

5 傳:
潛山陰,深潛其山,陰之象也。陰君土,地德廣大為陰君也。陰臣野,野分地理,故為陰臣也。陰民鬼,人死曰鬼,陰之民也。陰物獸,獸行于地,陰之物也。陰陽樂,樂本聲音,為陰之陽也。陰兵妖,陰告人主,厥罰妖異也,陰象冬。冬主閉藏,陰之象也。

6 傳:
連山陽,山之相連如陽氣也。陽君天,天覆群物,陽之君也。陽臣幹,十幹相配,陽之臣也。陽民神,神變萬物,陽之民也。陽物禽,禽飛戾天,陽之物也。陽陰禮,禮主卑己,陽之陰也。陽兵譴,天垂譴象,陽之兵也。陽象夏。夏長萬物,陽之象也。

7 傳:
藏山兵,藏剛于地,兵之象也。兵君帥,帥以統眾,兵之君也。兵臣佐,佐以輔帥,兵之臣也。兵民軍,軍有行列,兵之民也。兵物材,山生五材,兵之物也。兵陰謀,謀善計,兵之陰也。兵陽陣,陣兵誓眾,兵之陽也。兵象秋。秋主發物,兵之象也。

8 傳:
疊山象,石疊其山,如天象也。象君日,日為陽精,象之君也。象臣月,月為陰精,象之臣也。象民星,星有行列,明象照也。象物雲,雲有異形,象萬物也。象陰夜,夜景幽暗,象之陰也。象陽晝,晝日明察,象之陽也。象兵氣。氣形妖異,象之兵也。

URN: ctp:gu-san-fen/shan/2