Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《傳》

Library Resources
1 傳:
乾形天,聖人以仰觀天象。地天降氣,聖人以推中氣,正歲年。日天中道,聖人以分晝景。月天夜明,聖人以辨昏象。山天曲上,聖人以慎行求諫。川天曲下,聖人以察姦佞。雲天成陰,聖人以澤蔭庶物。氣天習蒙。聖人以至明燭幽。

2 傳:
坤形地,聖人以辨方隅。天地圓丘,聖人以祀上帝。日地圜宮,聖人以祭日。月地斜曲,聖人以正經界。山地險徑,聖人以通道路。川地廣平,聖人以設溝洫。雲地高林,聖人以教人取材。氣地下濕。聖人以教民漉網。

3 傳:
陽形日,聖人以繼照下。天日昭明,聖人以求賢代明。地日景隨,聖人以德教化民。日月從朔,聖人以推氣候。山日沉西,聖人以思賢繼治。川日流光,聖人以恩及蟲魚。雲日蔽霠,聖人以明察左右。氣日昏蔀。聖人以脩國政。

4 傳:
陰形月,聖人以命相代政。天月淫,聖人以機密大臣。地月伏輝,聖人以訪求賢隱。日月代明,聖人以君臣代政。山月升騰,聖人以命相統治。川月東浮,聖人以恩及命婦。雲月藏宮,聖人以慎內政。氣月冥陰。聖人以慎群小。

5 傳:
土形山,聖人以正名岳鎮。天山岳,聖人以嚴恭崇祀。地山磐石,聖人以深固基業。日山危峰,聖人以慎孤高。月山斜巔,聖人以慎危覆。川山島,聖人以防濫僭。雲山岫,聖人以振財祿賢。氣山巖。聖人以深宮養性。

6 傳:
水形川,聖人以設法無弊。天川漢,聖人以辨時候。地川河,聖人以紀地理。日川湖,聖人以聚財養士。月川曲池,聖人以教民漉網。山川澗,聖人以通江海。雲川溪,聖人以思求隱逸。氣川泉。聖人以通溉民田。

7 傳:
雨形雲,聖人以雲瑞紀官。天雲祥,聖人以符應天命。地雲黃霙,聖人以土德推曆。日雲赤曇,聖人以防慎火災。月雲素雯,聖人以占測治亂。山雲疊峰,聖人以意決災異。川雲流瘴,聖人以防備水患。氣雲散彩。聖人以決兵勝敗。

8 傳:
風形氣,聖人以決亂。天氣垂氤,聖人以辨時候。地氣騰氳,聖人以辨妖孽。日氣晝圍,聖人以決災變。月氣夜圓,聖人以定方象。山氣籠烟,聖人以取金玉。川氣浮光,聖人以採珠寶。雲氣流霞。聖人以辨怪異。

URN: ctp:gu-san-fen/xing/2