Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《勢 - Shi》

Library Resources
1 勢:
戰而懼水,此謂澹滅小事不從,大事不吉。戰而懼險,此謂迷中,分其師眾,人既迷芒,必其將亡之道。動靜者比於死,動作者比於醜,動信者比於距,動詘者比於避。夫靜與作,時以為主人,時以為客,貴得度。知靜之修,居而自利。知作之從,每動有功。故曰無為者帝,其此之謂矣。

2 勢:
逆節萌生,天地未形。先為之政,其事乃不成,繆受其刑。天因人,聖人因天天時不作,勿為客,人事不起,勿為始。慕和其眾,以修天地之從。人先生之,天地刑之。聖人成之,則與天同極。正靜不爭,動作不貳。素質不留,與地同極。未得天極,則隱於德。已得天極,則致其力。既成其功,順守其從,人不能代。

3 勢:
成功之道,嬴縮為寶。毋亡天極,究數而止。事若未成,毋改其形,毋失其始。靜民觀時,待令而起。故曰:修陰陽之從,而道天地之常。嬴嬴縮縮,因而為當。死死生生,因天地之形,天地之形,聖人成之。小取者小利,大取者大利,盡行之者有天下。

4 勢:
故賢者誠信以仁之,慈惠以愛之,端政象,不敢以先人。中靜不留裕德無求。形於女色,其所處者柔。安靜樂行,德而不爭。以待天下之濆作也。故賢者安徐正靜,柔節先定。行於不敢,而立於不能,守弱節而堅處之。故不犯天時,不亂民功。秉時養人。先德後刑。順於天,微度人。

5 勢:
善周者,明不能見也。善明者,周不能蔽也。大明勝大周,則民無大周也。大周勝大明,則民無大明也。大周之先,可以奮信。大明之祖,可以代天下,索而不得,求之招搖之下。獸厭走而有伏網罟一偃一側,不然不得,大文三曾,而貴義與德。大武三曾,而偃武與力。

URN: ctp:guanzi/shi