Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show translation:[None] [English]

《管子 - Guanzi》

[Warring States - Han (475 BC - 220)]
Books referencing 《管子》 Library Resources
Related resources
 1. 牧民 - Mu Min
 2. 形勢 - Xing Shi
 3. 權修 - Quan Xiu
 4. 立政 - Li Zheng
 5. 乘馬 - Cheng Ma
 6. 七法 - Qi Fa
 7. 版法 - Ban Fa
 8. 幼官 - You Guan
 9. 幼官圖 - You Guan Tu
 10. 五輔 - Wu Fu
 11. 宙合 - Zhou He
 12. 樞言 - Shu Yan
 13. 八觀 - Ba Guan
 14. 法禁 - Fa Jin
 15. 重令 - Zhong Ling
 16. 法法 - Fa Fa
 17. 兵法 - Bing Fa
 18. 大匡 - Da Kuang
 19. 中匡 - Zhong Kuang
 20. 小匡 - Xiao Kuang
 21. 王言 - Wang Yan
 22. 霸形 - Ba Xing
 23. 霸言 - Ba Yan
 24. 問 - Wen
 25. 謀失 - Mou Shi
 26. 戒 - Jie
 27. 地圖 - Di Tu
 28. 參患 - Can Huan
 29. 制分 - Zhi Fen
 30. 君臣上 - Jun Chen I
 31. 君臣下 - Jun Chen II
 32. 小稱 - Xiao Cheng
 33. 四稱 - Si Cheng
 34. 正言 - Zheng Yan
 35. 侈靡 - Chi Mi
 36. 心術上 - Xin Shu I
 37. 心術下 - Xin Shu II
 38. 白心 - Bai Xin
 39. 水地 - Shui Di
 40. 四時 - Si Shi
 41. 五行 - Wu Xing
 42. 勢 - Shi
 43. 正 - Zheng
 44. 九變 - Jiu Bian
 45. 任法 - Ren Fa
 46. 明法 - Ming Fa
 47. 正世 - Zheng Shi
 48. 治國 - Zhi Guo
 49. 內業 - Nei Ye
Related discussion

 50. 封禪 - Feng Chan
 51. 小問 - Xiao Wen
 52. 七臣七主 - Qi Chen Qi Zhu
 53. 禁藏 - Jin Cang
 54. 入國 - Ru Guo
 55. 九守 - Jiu Shou
 56. 桓公問 - Huan Gong Wen
 57. 度地 - Du Di
 58. 地員 - Di Yuan
 59. 弟子職 - Di Zi Zhi
 60. 言昭 - Yan Zhou
 61. 脩身 - Xiu Shen
 62. 問霸 - Wen Ba
 63. 牧民解 - Mu Min Jie
 64. 形勢解 - Xing Shi Jie
 65. 立政九敗解 - Li Zheng Jiu Bai Jie
 66. 版法解 - Ban Fa Jie
 67. 明法解 - Ming Fa Jie
 68. 臣乘馬 - Chen Cheng Ma
Related discussion

 69. 乘馬數 - Cheng Ma Shu
 70. 問乘馬 - Wen Cheng Ma
 71. 事語 - Shi Yu
 72. 海王 - Hai Wang
Related discussion

 73. 國蓄 - Guo Xu
 74. 山國軌 - Shan Guo Gui
 75. 山權數 - Shan Quan Shu
 76. 山至數 - Shan Zhi Shu
 77. 地數 - Di Shu
 78. 揆度 - Kui Du
 79. 國准 - Guo Zhun
 80. 輕重甲 - Qing Zhong I
 81. 輕重乙 - Qing Zhong II
 82. 輕重丙 - Qing Zhong III
 83. 輕重丁 - Qing Zhong IV
 84. 輕重戊 - Qing Zhong V
 85. 輕重己 - Qing Zhong VI
 86. 輕重庚 - Qing Zhong VII

Digital base text [?]

A scanned version of the manuscript to which the digital edition of this text should conform is available in the Chinese Text Project Library. The Chinese Text Project edition of this text shown above is intended to follow the specified scanned source text in the Library section of the site except where explicitly noted. If you find any discrepancies, please report them so that they can be corrected.

[Versions of this work]

URN: ctp:guanzi