Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《哀公六年》

Library Resources
1 哀公六年:
六年春,城邾瑕。晉趙鞅帥師伐鮮虞。吳伐陳。

2 哀公六年:
夏,齊國夏及高張來奔。叔還會吳於柤。

3 哀公六年:
秋,七月庚寅,楚子軫卒。齊陽生入於齊,齊陳乞弒其君荼。陽生入而弒其君,以陳乞主之何也?不以陽生君茶也,其不以陽生君荼何也?陽生正,荼不正。不正則其曰君何也?荼雖不正,已受命矣。入者,內弗受也。荼不正,何用弗受?以其受命,可以言弗受也。陽生其以國氏何也?取國於荼也。

4 哀公六年:
冬,仲孫何忌帥師伐邾。宋向巢帥師伐曹。

URN: ctp:guliang-zhuan/ai-gong-liu-nian