Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 成公十三年

《成公十三年》

Library Resources
1 成公十三... :
十有三年春,晉侯使郤錡來乞師。乞,重辭也。古之人重師,故以乞言之也。

2 成公十三... :
三月,公如京師。公如京師不月,月非如也。非如而曰如,不叛京師也。

3 成公十三... :
夏,五月,公自京師,遂會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、邾人、滕人伐秦。言受命,不敢叛周也。曹伯廬卒於師。《傳》曰:閔之也。公、大夫,在師曰師,在會曰會。

4 成公十三... :
秋,七月,公至自伐秦。

5 成公十三... :
冬,葬曹宣公。葬時,正也。

URN: ctp:guliang-zhuan/cheng-gong-shi-san-nian