Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 成公十四年

《成公十四年》

Library Resources
1 成公十四... :
十有四年春,王正月,莒子硃卒。

2 成公十四... :
夏,衛孫林父自晉歸於衛。

3 成公十四... :
秋,叔孫僑如如齊逆女。鄭公子喜帥師伐許。

4 成公十四... :
九月,僑如以夫人婦姜氏至自齊。大夫不以夫人,以夫人非正也。刺不親迎也。僑如之挈,由上致之也。

5 成公十四... :
冬,十月庚寅,衛侯臧卒。秦伯卒。

URN: ctp:guliang-zhuan/cheng-gong-shi-si-nian