Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《定公十年》

Library Resources
1 定公十年:
十年春,王三月,及齊平。

2 定公十年:
夏,公會齊侯於頰谷。公至自頰谷。離會不致,何為致也?危之也。危之,則以地致何也?為危之也。其危奈何?曰頰谷之會,孔子相焉。兩君就壇,兩相相揖。齊人鼓噪而起,欲以執魯君。孔子歷階而上,不盡一等,而視歸乎齊侯,曰:「兩君合好,夷狄之民何為來?」為命司馬止之。齊侯逡巡而謝曰:「寡人之過也。」退而屬其二三大夫曰:「夫人率其君與之行古人之道,二三子獨率我而入夷狄之俗,何為?」罷會,齊人使優施舞於魯君之幕下。孔子曰:「笑君者罪當死!」使司馬行法焉,首足異門而出。齊人來歸鄆、言雚、龜、陰之田者,蓋為此也。因是以見雖有文事,必在武備,孔子於頰谷之會見之矣。晉趙鞅帥師圍衛。齊人來歸鄆、言雚、龜、陰之田叔孫州仇、仲孫何忌帥師圍郈。

3 定公十年:
秋,叔孫州仇、仲孫何忌帥師圍郈。宋樂大心出奔曹。宋公子地出奔陳。

4 定公十年:
冬,齊侯、衛侯、鄭游速會於安甫。叔孫州仇如齊。宋公之弟辰暨宋仲佗、石彄出奔陳。

URN: ctp:guliang-zhuan/ding-gong-shi-nian