Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 桓公十七年

《桓公十七年》

Library Resources
1 桓公十七... :
十有七年春,正月丙辰,公會齊侯、紀侯,盟於黃。二月丙午,公及邾儀父盟於趡。

2 桓公十七... :
夏,五月丙午,及齊師戰於郎。內諱敗,舉其可道者也。不言其人,以吾敗也。不言及之者,為內諱也。

3 桓公十七... :
六月丁丑,蔡侯封人卒。

4 桓公十七... :
秋,八月,蔡季自陳歸於蔡。蔡季,蔡之貴者也。自陳,陳有奉焉爾。癸巳,葬蔡桓侯。及宋人、衛人伐邾。

5 桓公十七... :
冬,十月朔,日有食之。言朔不言日,食既朔也。

URN: ctp:guliang-zhuan/huan-gong-shi-qi-nian