Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 桓公十三年

《桓公十三年》

Library Resources
1 桓公十三... :
十有三年春,二月,公會紀侯、鄭伯。己巳,及齊侯、宋公、衛侯、燕人戰,齊師、宋師、衛師、燕師敗績。其言及者,由內及之也。其曰戰者,由外言之也。戰稱人,敗稱師,重眾也。其不地,於紀也。

2 桓公十三... :
三月,葬衛宣公。

3 桓公十三... :
夏,大水。

4 桓公十三... :
秋,七月。

5 桓公十三... :
冬,十月。

URN: ctp:guliang-zhuan/huan-gong-shi-san-nian