Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 桓公十一年

《桓公十一年》

Library Resources
1 桓公十一... :
十有一年春,正月,齊人、衛人、鄭人盟於惡曹。

2 桓公十一... :
夏五月癸未,鄭伯寤生卒。

3 桓公十一... :
秋,七月,葬鄭莊公。

4 桓公十一... :
九月,宋人執鄭祭仲。宋人者,宋公也。其曰人何也?貶之也。突歸於鄭。曰突,賤之也。曰歸,易辭也。祭仲易其事,權在祭仲也。死君難,臣道也。今立惡而黜正,惡祭仲也。鄭忽出奔衛。鄭忽者,世子忽也。其名,失國也。柔會宋公、陳侯、蔡叔,盟於折。柔者何?吾大夫之未命者也。公會宋公於夫鐘。

5 桓公十一... :
冬,十有二月,公會宋公於闞。

URN: ctp:guliang-zhuan/huan-gong-shi-yi-nian