Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 文公十六年

《文公十六年》

Library Resources
1 文公十六... :
十有六年春,季孫行父會齊侯於陽谷。齊侯弗及盟。弗及者,內辭也。行父失命矣,齊得內辭也。

2 文公十六... :
夏,五月,公四不視朔。天子告朔於諸侯,諸侯受乎檷廟,禮也。公四不視朔,公不臣也,以公為厭政以甚矣。

3 文公十六... :
六月戊辰,公子遂及齊侯盟於師丘。復行父之盟也。

4 文公十六... :
秋,八月辛未,夫人姜氏薨。毀泉台。喪不貳事,貳事,緩喪也。以文為多失道矣。自古為之,今毀之,不如勿處而已矣。楚人、秦人、巴人滅庸。

5 文公十六... :
冬,十有一月,宋人弒其君杵臼。

URN: ctp:guliang-zhuan/wen-gong-shi-liu-nian