Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 僖公二十一年

《僖公二十一年》

Library Resources
1 僖公二十... :
二十有一年春,狄侵衛。宋人、齊人、楚人盟於鹿上。

2 僖公二十... :
夏,大旱。旱,時,正也。

3 僖公二十... :
秋,宋公、楚子、陳侯、蔡侯、鄭伯、許男、曹伯會於雩。執宋公以伐宋。以,重辭也。

4 僖公二十... :
冬,公伐邾。楚人使宜申來獻捷。捷,軍得也。其不曰宋捷何也?不與楚捷於宋也。

5 僖公二十... :
十有二月癸丑,公會諸侯盟於薄。會者,外為主焉爾。釋宋公。外釋不志,此其志何也?以公之與之盟目之也。不言楚,不與楚專釋也。

URN: ctp:guliang-zhuan/xi-gong-er-shi-yi-nian