Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公二十六年

《襄公二十六年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十有六年春,王二月辛卯,衛寧喜弒其君剽。此不正,其日何也?殖也立之,喜也君之,正也。衛孫林父入於戚以叛。甲午,衛侯衎復歸於衛。日歸,見知弒也。

2 襄公二十... :
夏,晉侯使荀吳來聘。公會晉人、鄭良霄、宋人、曹人於澶淵。

3 襄公二十... :
秋,宋公殺其世子座。晉人執衛寧喜。

4 襄公二十... :
八月壬午,許男寧卒於楚。

5 襄公二十... :
冬,楚子、蔡侯、陳侯伐鄭。葬許靈公

URN: ctp:guliang-zhuan/xiang-gong-er-shi-liu-nian