Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公二十年

《襄公二十年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十年春,王正月辛亥,仲孫速會莒人,盟於向。

2 襄公二十... :
夏,六月庚申,公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾子、滕子、薛伯、杞伯、小邾子,盟於澶淵。

3 襄公二十... :
秋,公至自會。仲孫速帥師伐邾。蔡殺其大夫公子濕。蔡公子履出奔楚。陳侯之弟光出奔楚。諸侯之尊,弟兄不得以屬通。其弟雲者,親之也。親而奔之,惡也。叔老如齊。

4 襄公二十... :
冬,十月丙辰朔,日有食之。季孫宿如宋。

URN: ctp:guliang-zhuan/xiang-gong-er-shi-nian