Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公二十一年

《襄公二十一年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十有一年春,王正月,公如晉。邾庶其以漆閭丘來奔。以者,不以者也。來奔者不言出,舉其接我者也。漆閭丘不言及,小大敵也。

2 襄公二十... :
夏,公至自晉。

3 襄公二十... :
秋,晉欒盈出奔楚。

4 襄公二十... :
九月庚戌朔,日有食之。

5 襄公二十... :
冬,十月庚辰朔,日有食之。

6 襄公二十... :
曹伯來朝。公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾子於商任。庚子,孔子生。

URN: ctp:guliang-zhuan/xiang-gong-er-shi-yi-nian