Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《襄公九年》

Library Resources
1 襄公九年:
九年春,宋災。外災不志,此其志何也?故宋也。

2 襄公九年:
夏,季孫宿如晉。

3 襄公九年:
五月辛酉,夫人姜氏薨。

4 襄公九年:
秋,八月癸未,葬我小君穆姜。

5 襄公九年:
冬,公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、莒子、邾子、滕子、薛伯、小邾子、齊世子光,伐鄭。

6 襄公九年:
十有二月己亥,同盟於戲。不異言鄭,善得鄭也。不致,恥不能據鄭也。楚子伐鄭。

URN: ctp:guliang-zhuan/xiang-gong-jiu-nian