Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公十六年

《襄公十六年》

Library Resources
1 襄公十六... :
十有六年春,王正月,葬晉悼公。

2 襄公十六... :
三月,公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾子、薛伯、杞伯、小邾子於湨梁。戊寅,大夫盟。湨梁之會,諸侯失正矣。諸侯會而曰大夫盟,正在大夫也。諸侯在而不曰諸侯之大夫,大夫不臣也。晉人執莒子、邾子以歸。齊侯伐我北鄙。

3 襄公十六... :
夏,公至自會。

4 襄公十六... :
五月甲子,地震。叔老會鄭伯、晉荀偃、衛寧殖、宋人,伐許。

5 襄公十六... :
秋,齊侯伐我北鄙,圍成。大雩。

6 襄公十六... :
冬,叔孫豹如晉。

URN: ctp:guliang-zhuan/xiang-gong-shi-liu-nian