Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公十五年

《襄公十五年》

Library Resources
1 襄公十五... :
十有五年春,宋公使向戌來聘。

2 襄公十五... :
二月己亥,及向戌盟於劉。劉夏逆王后於齊。過我,故志之也。

3 襄公十五... :
夏,齊侯伐我北鄙,圍成。公救成,至遇。季孫宿、叔孫豹帥師城成郛。

4 襄公十五... :
秋,八月丁巳,日有食之。邾人伐我南鄙。

5 襄公十五... :
冬,十有一月癸亥,晉侯周卒。

URN: ctp:guliang-zhuan/xiang-gong-shi-wu-nian