Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《宣公九年》

Books referencing 《宣公九年》 Library Resources
1 宣公九年:
九年春,王正月,公如齊。公至自齊。

2 宣公九年:
夏,仲孫蔑如京師。齊侯伐萊。

3 宣公九年:
秋,取根牟。

4 宣公九年:
八月,滕子卒。

5 宣公九年:
九月,晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯會於扈。晉荀林父帥師伐陳。辛酉,晉侯黑臀卒於扈。其地,於外也。其日,未逾竟也。

6 宣公九年:
冬,十月癸酉,衛侯鄭卒。宋人圍滕。楚子伐鄭。晉郤缺帥師救鄭。陳殺其大夫洩冶。稱國以殺其大夫,殺無罪也。洩冶之無罪如何?陳靈公通於夏征舒之家,公孫寧、儀行父亦通其家。或衣其衣,或衷其襦,以相戲於朝。洩冶聞之,入諫,曰:「使國人聞之則猶可,使仁人聞之則不可。」君愧於洩冶,不能用其言而殺之。

URN: ctp:guliang-zhuan/xuan-gong-jiu-nian