Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《宣公十年》

Library Resources
1 宣公十年:
十年春,公如齊。公至自齊。齊人歸我濟西田。公娶齊,齊由以為兄弟,反之。不言來,公如齊受之也。

2 宣公十年:
夏,四月丙辰,日有食之。己巳,齊侯元卒。齊崔氏出奔衛。氏者,舉族而出之之辭也。公如齊。

3 宣公十年:
五月,公至自齊。癸巳,陳夏征舒弒其君平國。

4 宣公十年:
六月,宋師伐滕。公孫歸父如齊。葬齊惠公。晉人、宋人、衛人、曹人伐鄭。

5 宣公十年:
秋,天王使王季子來聘。其曰王季,王子也。其曰子,尊之也。聘,問也。公孫歸父帥師伐邾,取繹。大水。季孫行父如齊。

6 宣公十年:
冬,公孫歸父如齊。齊侯使國佐來聘。饑。楚子伐鄭。

URN: ctp:guliang-zhuan/xuan-gong-shi-nian