Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《隱公九年》

Library Resources
1 隱公九年:
九年春,天王使南季來聘。南,氏姓也。季,字也。聘,問也。聘諸侯,非正也。

2 隱公九年:
三月癸酉,大雨,震,電。震,雷也。電,霆也。庚辰,大雨雪。志疏數也。八日之間再有大變,陰陽錯行,故謹而日之也。雨月,志正也。俠卒。俠者,所俠也。弗大夫者,隱不爵大夫也。隱之不爵大夫何也?曰不成為君也。

3 隱公九年:
夏,城郎。

4 隱公九年:
秋,七月。無事焉,何以書?不遺時也。

5 隱公九年:
冬,公會齊侯於防。會者,外為主焉爾。

URN: ctp:guliang-zhuan/yin-gong-jiu-nian