Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 昭公二十二年

《昭公二十二年》

Library Resources
1 昭公二十... :
二十有二年春,齊侯伐莒。宋華亥、向寧、華定自宋南裡出奔楚。自宋南裡者,專也。大搜於昌間。秋而曰搜。此春也,其曰搜何也?以搜事也。

2 昭公二十... :
夏,四月乙丑,天王崩。

3 昭公二十... :
六月,叔鞅如京師。葬景王。王室亂。亂之為言,事未有所成也。劉子、單子以王猛居於皇。以者,不以者也。王猛嫌也。

4 昭公二十... :
秋,劉子、單子以王猛入於王城。以者,不以者也。入者,內弗受也。

5 昭公二十... :
冬,十月,王子猛卒。此不卒者也;其曰卒,失嫌也。

6 昭公二十... :
十有二月癸酉朔,日有食之。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhao-gong-er-shi-er-nian