Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 昭公三十一年

《昭公三十一年》

Library Resources
1 昭公三十... :
三十有一年春,王正月,公在乾侯。季孫意如會晉荀櫟於適歷。

2 昭公三十... :
夏,四月丁巳,薛伯谷卒。晉侯使荀櫟唁公於乾侯。唁公不得入於魯也,曰:「既為君言之矣,不可者意如也。」

3 昭公三十... :
秋,葬薛獻公。

4 昭公三十... :
冬,黑肱以濫來奔。其不言邾黑肱何也?別乎邾也。其不言濫子何也?非天子所封也。來奔,內不言叛也。

5 昭公三十... :
十有二月辛亥朔,日有食之。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhao-gong-san-shi-yi-nian