Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 昭公十八年

《昭公十八年》

Library Resources
1 昭公十八... :
十有八年春,王三月,曹伯須卒。

2 昭公十八... :
夏,五月壬午,宋、衛、陳、鄭災。其志,以同日也。其日,亦以同日也。或曰人有謂鄭子產曰:「某日有災」。子產曰:「天者神,子惡知之?」是人也,同日為四國災也。

3 昭公十八... :
六月,邾人入鄅。

4 昭公十八... :
秋,葬曹平公。

5 昭公十八... :
冬,許遷於白羽。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhao-gong-shi-ba-nian