Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 昭公十一年

《昭公十一年》

Library Resources
1 昭公十一... :
十有一年春,王二月,叔弓如宋。葬宋平公。

2 昭公十一... :
夏,四月丁巳,楚子虔誘蔡侯般,殺之於申。何為名之也?夷狄之君誘中國之君而殺之,故謹而名之也。稱時,稱月,稱日,稱地,謹之也。楚公子棄疾帥師圍蔡。

3 昭公十一... :
五月甲申,夫人歸氏薨。大蒐於比蒲。仲孫貜會邾子盟於祲祥。

4 昭公十一... :
秋,季孫意如會晉韓起、齊國弱、宋華亥、衛北宮佗、鄭罕虎、曹人、杞人於厥憖。

5 昭公十一... :
九月己亥,葬我小君齊歸

6 昭公十一... :
冬,十有一月丁酉,楚師滅蔡,執蔡世子友以歸,用之。此子也,其曰世子何也?不與楚殺也。一事注乎志,所以惡楚子也。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhao-gong-shi-yi-nian