Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《昭公四年》

Library Resources
1 昭公四年:
四年春,王正月,大雨雪。

2 昭公四年:
夏,楚子、蔡侯、陳侯、鄭伯、許男、徐子、滕子、頓子、鬍子、沈子、小邾子、宋世子佐、淮夷會於申。楚人執徐子。

3 昭公四年:
秋,七月,楚子、蔡侯、陳侯、許男、頓子、鬍子、沈子、淮夷伐吳。執齊慶封,殺之。此入而殺,其不言入何也?慶封封乎吳鐘離。其不言伐鐘離何也?不與吳封也。慶封其以齊氏何也?為齊討也。靈王使人以慶封令於軍中,曰:「有若齊慶封弒其君者乎?」慶封曰:「子一息,我亦且一言。」曰:「有若楚公子圍弒其兄之子而代之為君者乎?」軍人粲然皆笑。慶封弒其君而不以弒君之罪罪之者,慶封不為靈王服也,不與楚討也。《春秋》之義:用貴治賤,用賢治不肖,不以亂治亂也。孔子曰:「懷惡而討,雖死不服。」其斯之謂與!遂滅厲。遂,繼事也。

4 昭公四年:
九月,取繒。

5 昭公四年:
冬,十有二月乙卯,叔孫豹卒。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhao-gong-si-nian