Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公二十二年

《莊公二十二年》

Library Resources
1 莊公二十... :
二十有二年春,王正月,肆大眚。肆,失也。眚,災也。災,紀也,失,故也。為嫌天子之葬也。癸丑,葬我小君文姜。小君,非君也。其曰君何也?以其為公配,可以言小君也。陳人殺其公子禦寇。言公子而不言大夫,公子未命為大夫也。其曰公子何也?公子之重視大夫,命以執公子。

2 莊公二十... :
夏,五月。

3 莊公二十... :
秋,七月丙申,及齊高傒盟於防。不言公,高傒伉也。

4 莊公二十... :
冬,公如齊納幣。納幣,大夫之事也。禮有納采,有問名,有納徵,有告期,四者備而後娶,禮也。公之親納幣,非禮也,故譏之。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhuang-gong-er-shi-er-nian