Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公二十五年

《莊公二十五年》

Library Resources
1 莊公二十... :
二十有五年春,陳侯使女叔來聘。其不名何也?天子之命大夫也。

2 莊公二十... :
夏,五月癸丑,衛侯朔卒。

3 莊公二十... :
六月辛未朔,日有食之。言日言朔,食正朔也。鼓、用牲於社。鼓,禮也。用牲,非禮也。天子救日,置五麾,陳五兵、五鼓,諸侯置三麾,陳三鼓、三兵;大夫擊門,士擊柝。言充其陽也。伯姬歸於杞。其不言逆何也?逆之道微,無足道焉爾。

4 莊公二十... :
秋,大水。鼓、用牲於社、於門。高下有水災,曰大水。既戒鼓而駭眾,用牲可以已矣。救日以鼓兵,救水以鼓眾。

5 莊公二十... :
冬,公子友如陳。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhuang-gong-er-shi-wu-nian