Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公三十一年

《莊公三十一年》

Library Resources
1 莊公三十... :
三十有一年春,築台於郎。

2 莊公三十... :
夏,四月,薛伯卒。築台於薛。

3 莊公三十... :
六月,齊侯來獻戎捷。齊侯來獻捷者,內齊侯也。不言使,內與同,不言使也。獻戎捷,軍得曰捷。戎,菽也。

4 莊公三十... :
秋,築台於秦。不正罷民三時,虞山林藪澤之利,且財盡則怨,力盡則懟,君子危之,故謹而志之也。或曰:倚諸桓也。桓外無諸侯之變,內無國事,越千里之險,北伐山戎,為燕闢地。魯外無諸侯之變,內無國事,一年罷民三時,虞山林藪澤之利,惡內也。

5 莊公三十... :
冬,不雨。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhuang-gong-san-shi-yi-nian