Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《郡國五》

Library Resources
郡國五:
右幽州

1 郡國五:
南海蒼梧鬱林合浦交趾

2 郡國五:
九真日南
右交州

3 郡國五:
漢中郡

4 郡國五:
九城,戶五萬七千三百四十四,口二十六萬七千四百二。

5 郡國五:
南鄭

6 郡國五:
成固

7 郡國五:

8 郡國五:
墟在西北。西城褒中沔陽有鐵。安陽錫有錫,春秋時曰錫穴。上庸本庸國。房陵

9 郡國五:
巴郡

10 郡國五:
十四城,戶三十一萬六百九十一,口百八萬六千四十九。

11 郡國五:
江州

12 郡國五:
宕渠

13 郡國五:

14 郡國五:
鐵。朐忍閬中

15 郡國五:
魚復

16 郡國五:
扞水有扦關。臨江枳

17 郡國五:
涪陵

18 郡國五:
出丹墊江

19 郡國五:
安漢

20 郡國五:
平都

21 郡國五:

22 郡國五:

23 郡國五:
永元二年分閬中置。宣漢

24 郡國五:
漢昌

25 郡國五:
永元中置。

26 郡國五:
廣漢郡

27 郡國五:
十一城,戶十三萬九千八百六十五,口五十萬九千四百三十八。

28 郡國五:

29 郡國五:
州刺史治。新都綿竹什邡涪梓潼

30 郡國五:
白水

31 郡國五:
葭萌

32 郡國五:

33 郡國五:
廣漢

34 郡國五:
有沈水

35 郡國五:
。德陽

36 郡國五:
蜀郡

37 郡國五:
十一城,戶三十萬四百五十二,口百三十五萬四百七十六。

38 郡國五:
成都

39 郡國五:

40 郡國五:
江原

41 郡國五:

42 郡國五:

43 郡國五:

44 郡國五:
臨邛

45 郡國五:
有鐵。湔氐道岷山在西徼外。汶江道八陵廣柔

46 郡國五:
綿虒道

47 郡國五:
犍為郡

48 郡國五:
九城,戶十三萬七千七百一十三,口四十一萬一千三百七十八。

49 郡國五:
武陽

50 郡國五:
有彭亡聚。資中牛鞞南安

51 郡國五:
有魚泣津。僰道

52 郡國五:
江陽

53 郡國五:

54 郡國五:

55 郡國五:
南廣

56 郡國五:
漢安

57 郡國五:
牂牁郡

58 郡國五:
十六城,戶三萬一千五百二十三,口二十六萬七千二百五十三。

59 郡國五:
故且蘭

60 郡國五:

61 郡國五:

62 郡國五:

63 郡國五:

64 郡國五:

65 郡國五:
談指

66 郡國五:
出丹。夜郎出雄黃、雌黃。同並

67 郡國五:
談稿

68 郡國五:
漏江

69 郡國五:

70 郡國五:

71 郡國五:
宛溫

72 郡國五:

73 郡國五:

74 郡國五:
漏臥

75 郡國五:

76 郡國五:

77 郡國五:
進乘

78 郡國五:
西

79 郡國五:

80 郡國五:
越巂郡

81 郡國五:
十四城,戶十三萬一百二十,口六十二萬三千四百一十八。

82 郡國五:
邛都

83 郡國五:
南山出銅。遂久靈關道臺登出鐵。青蛉有禺同山,俗謂有金馬碧雞。卑水

84 郡國五:
三縫

85 郡國五:

86 郡國五:

87 郡國五:
出鐵。定莋

88 郡國五:

89 郡國五:
蘇谀

90 郡國五:
大莋

91 郡國五:
莋秦

92 郡國五:
姑復

93 郡國五:
益州郡

94 郡國五:

95 郡國五:
七城,戶二萬九千三十六,口十一萬八百二。

96 郡國五:
滇池

97 郡國五:
出鐵。有池澤。北有黑水祠。勝休俞元裝山出銅。律高石室山出錫。抛町山出銀、鉛。賁古采山出銅、錫。羊山出銀、鉛。母掇建伶穀昌牧靡味

98 郡國五:
昆澤

99 郡國五:
同瀨

100 郡國五:

101 郡國五:

102 郡國五:
雙柏

103 郡國五:
出銀。連然

104 郡國五:
梇棟

105 郡國五:
秦臧

106 郡國五:
永昌郡

107 郡國五:
八城,戶二十三萬一千八百九十七,口百八十九萬七千三百四十四。

108 郡國五:
不韋

109 郡國五:
出鐵。巂唐比蘇楪榆邪龍雲南哀牢永平中置,故牢王國。博南永平中置。南界出金。

110 郡國五:
廣漢屬國

111 郡國五:
戶三萬七千一百一十,口二十萬五千六百五十二。

112 郡國五:
陰平道

113 郡國五:
甸氐道

114 郡國五:
剛氐道

115 郡國五:
蜀郡屬國

116 郡國五:
戶十一萬

117 郡國五:
一千五百六十八,口四十七萬五千六百二十九。

118 郡國五:
漢嘉

119 郡國五:
故青衣,陽嘉二年改。有蒙山。嚴道有邛僰九折阪者,邛刻置。徙

120 郡國五:
旄牛

121 郡國五:
犍為屬國

122 郡國五:
戶七千九

123 郡國五:
百三十八,口三萬七千一百八十七。

124 郡國五:
朱提

125 郡國五:
山出銀、銅。漢陽

126 郡國五:
右益州刺史部,郡、國十二,縣、道百一十八。

127 郡國五:
隴西郡

128 郡國五:
十一城,戶五千六百二十八,口二萬九千六百三十七。

129 郡國五:
狄道

130 郡國五:
安故

131 郡國五:

132 郡國五:

133 郡國五:
養水出此。首陽有鳥鼠同穴山,渭水出。大夏

134 郡國五:
襄武

135 郡國五:
有五雞聚。臨洮

136 郡國五:
有西頃山。枹罕故屬金城。白石故屬金城。鄣

137 郡國五:
河關

138 郡國五:
故屬金城。積石山在西南,河水出。

139 郡國五:
漢陽郡

140 郡國五:

141 郡國五:
三城,戶二萬七千四百二十三,口十三萬一百三十八。

142 郡國五:

143 郡國五:
有朱圄山。有緹群山。有雒門聚。望恒

144 郡國五:
阿陽

145 郡國五:
略陽

146 郡國五:
有街泉亭

147 郡國五:
。勇士成紀

148 郡國五:

149 郡國五:
州刺史治。有大阪名隴坻。豲坻聚有秦亭。豲道蘭干平襄顯親上邽故屬隴西。西故屬隴西。有嶓冢山,西漢水。

150 郡國五:
武都郡

151 郡國五:
七城,戶二萬一百二,口八萬一千七百二十八。

152 郡國五:
下辨

153 郡國五:
武都

154 郡國五:

155 郡國五:
上祿

156 郡國五:

157 郡國五:

158 郡國五:
河池

159 郡國五:

160 郡國五:
沔水出東狼谷。羌道

161 郡國五:
金城郡

162 郡國五:
十城,戶三千八百五十八,口萬八千九百四十七。

163 郡國五:
允吾

164 郡國五:
浩亹

165 郡國五:
令居

166 郡國五:

167 郡國五:

168 郡國五:
金城

169 郡國五:
榆中

170 郡國五:
臨羌

171 郡國五:
有昆崙山。破羌

172 郡國五:
安夷

173 郡國五:
允街

174 郡國五:
安定郡

175 郡國五:
八城,戶六千九十四,口二萬九千六十。

176 郡國五:
臨涇

177 郡國五:
高平

178 郡國五:
有第一城。朝那

179 郡國五:
烏枝

180 郡國五:
有瓦亭,出薄落谷。三水陰盤

181 郡國五:
彭陽

182 郡國五:
鶉觚

183 郡國五:

184 郡國五:
屬北地。

185 郡國五:
北地郡

186 郡國五:
六城,戶三千一百二十二,口萬八千六百三十七。

187 郡國五:
富平

188 郡國五:
泥陽

189 郡國五:

190 郡國五:
五柞亭。弋居有鐵。廉

191 郡國五:
參讀

192 郡國五:
故屬安定。靈州

193 郡國五:
武威郡

194 郡國五:
十四城,戶萬四十二,口三萬四千二百二十六。

195 郡國五:
姑臧

196 郡國五:
張掖

197 郡國五:
武威

198 郡國五:
休屠

199 郡國五:
揟次

200 郡國五:
鸞鳥

201 郡國五:

202 郡國五:

203 郡國五:
媼圍

204 郡國五:
宣威

205 郡國五:
倉松

206 郡國五:
鸇陰

207 郡國五:

208 郡國五:
屬安定。租厲故屬安定。顯美故屬張掖。左騎千人官。

209 郡國五:
張掖郡

210 郡國五:

211 郡國五:
城,戶六千五百五十二,口二萬六千四十。

212 郡國五:
觻得

213 郡國五:
昭武

214 郡國五:
刪丹

215 郡國五:
弱水出。氐池

216 郡國五:
屋蘭

217 郡國五:
日勒

218 郡國五:

219 郡國五:

220 郡國五:
番和

221 郡國五:
酒泉郡

222 郡國五:
九城,戶萬二千七百六。

223 郡國五:
福祿

224 郡國五:
表氏

225 郡國五:
樂涫

226 郡國五:
玉門

227 郡國五:

228 郡國五:

229 郡國五:
沙頭

230 郡國五:
安彌

231 郡國五:

232 郡國五:
曰緩彌。乾齊延壽

233 郡國五:
敦煌郡

234 郡國五:
六城,戶七百四十八,口二萬九千一百七十。

235 郡國五:
敦煌

236 郡國五:
古瓜州,出美瓜。冥安效穀拼泉

237 郡國五:
廣至

238 郡國五:
龍勒

239 郡國五:
有玉門

240 郡國五:
關。

241 郡國五:
張掖屬國

242 郡國五:
戶四千

243 郡國五:
六百五十六,口萬六千九百五十二。

244 郡國五:
候官

245 郡國五:
左騎

246 郡國五:
千人

247 郡國五:
司馬官

248 郡國五:
千人官。

249 郡國五:
張掖居延屬國

250 郡國五:
戶一千五百六十,口四千七百三十三。

251 郡國五:
居延

252 郡國五:
有居延澤,古流沙。

253 郡國五:
右涼州刺史部,郡國十二,縣、道、候官九十八。

254 郡國五:
上黨郡

255 郡國五:
十三城,戶二萬六千二百二十二,口十二萬七千四百三。

256 郡國五:
長子

257 郡國五:
屯留

258 郡國五:
絳水出。銅鞮

259 郡國五:

260 郡國五:

261 郡國五:
有閼

262 郡國五:
與聚。襄垣

263 郡國五:
壺關

264 郡國五:
有黎亭,故黎國。泫氏有長平亭。高都潞本國。猗氏陽阿侯國。穀遠

265 郡國五:
太原郡

266 郡國五:

267 郡國五:
六城,戶三萬九百二,口二十萬一百二十四。

268 郡國五:
晉陽

269 郡國五:
本唐國。有龍山,晉水所出。刺史治。界休有界山,有綿上聚。有千畝聚。榆次有鑿壺。中都

270 郡國五:
于離

271 郡國五:
茲氏

272 郡國五:
狼孟鄔

273 郡國五:

274 郡國五:
平陶

275 郡國五:
京陵

276 郡國五:

277 郡國五:
秋時九京。陽曲大陵有鐵。祁慮虒陽邑有箕城。

278 郡國五:
上郡

279 郡國五:

280 郡國五:
城,戶五千一百六十九,口二萬八千五百九十九。

281 郡國五:
膚施

282 郡國五:
白土

283 郡國五:
漆垣

284 郡國五:
奢延

285 郡國五:

286 郡國五:

287 郡國五:
楨林

288 郡國五:
定陽

289 郡國五:
高奴

290 郡國五:
龜茲屬國

291 郡國五:
候官

292 郡國五:
西河郡

293 郡國五:
十三城,戶五千六百九十八,口二萬八百三十八。

294 郡國五:
離石

295 郡國五:
平定

296 郡國五:
美稷

297 郡國五:
樂街

298 郡國五:

299 郡國五:

300 郡國五:
皋狼

301 郡國五:
平周

302 郡國五:
平陸

303 郡國五:
益蘭圜陰

304 郡國五:

305 郡國五:
圜陽

306 郡國五:

307 郡國五:

308 郡國五:
五原郡

309 郡國五:
十城,戶四千六百六十七,口二萬二千九百五十七。

310 郡國五:
九原

311 郡國五:
五原

312 郡國五:
臨沃

313 郡國五:
父國

314 郡國五:

315 郡國五:
除武都

316 郡國五:
宜梁

317 郡國五:
曼柏

318 郡國五:
成宜

319 郡國五:
西安陽

320 郡國五:
北有陰

321 郡國五:
山。

322 郡國五:
雲中郡

323 郡國五:

324 郡國五:
一城,戶五千三百五十一,口二萬六千四百三十。

325 郡國五:
雲中

326 郡國五:
咸陽

327 郡國五:

328 郡國五:

329 郡國五:
沙陵

330 郡國五:
沙南

331 郡國五:
北輿

332 郡國五:
武泉

333 郡國五:

334 郡國五:

335 郡國五:
定襄

336 郡國五:
故屬定襄。成樂故屬定襄。武進故屬定襄。

337 郡國五:
定襄郡

338 郡國五:

339 郡國五:
城,戶三千一百五十三,口萬三千五百七十一。

340 郡國五:
善無

341 郡國五:
故屬鴈門。桐過武成駱中陵故屬鴈門。

342 郡國五:
鴈門郡

343 郡國五:
十四城,戶三萬一千八百六十二,口二十四萬九千。

344 郡國五:
陰館

345 郡國五:
繁畤

346 郡國五:
樓煩

347 郡國五:
武州

348 郡國五:
汪陶

349 郡國五:
劇陽

350 郡國五:

351 郡國五:
平城

352 郡國五:

353 郡國五:
馬邑

354 郡國五:
鹵城

355 郡國五:
故屬

356 郡國五:
代郡。廣武故屬太原。有夏屋山。原平故屬太原。彊陰

357 郡國五:
朔方郡

358 郡國五:

359 郡國五:
城,戶千九百八十七,口七千八百四十三。

360 郡國五:
臨戎

361 郡國五:
三封

362 郡國五:

363 郡國五:

364 郡國五:
沃野

365 郡國五:
廣牧

366 郡國五:
大城

367 郡國五:
故屬西河。

368 郡國五:
右并州刺史部,郡九,縣、邑、侯國九十八。

369 郡國五:
涿郡

370 郡國五:
七城,戶十萬二千二百一十八,口六十三萬三千七百五十四。

371 郡國五:
涿

372 郡國五:

373 郡國五:
侯國。故安易水出,雹水出。范陽侯國。良鄉

374 郡國五:

375 郡國五:
新城

376 郡國五:
有汾水門。方城故屬廣陽。有臨鄉。有督亭。

377 郡國五:
廣陽郡

378 郡國五:
世祖省并上谷,永平

379 郡國五:
八年復。五城,戶四萬四千五百五十,口二十八萬六百。

380 郡國五:

381 郡國五:
本燕國。刺史治。廣陽昌平故屬上谷。軍都故屬上谷。安次故屬勃海。

382 郡國五:
代郡

383 郡國五:
十一城,戶二萬一百二十三,口十二萬六千一百八十八。

384 郡國五:
高柳

385 郡國五:
桑乾

386 郡國五:

387 郡國五:

388 郡國五:
當城

389 郡國五:
馬城

390 郡國五:
班氏

391 郡國五:
狋氏

392 郡國五:

393 郡國五:
平邑

394 郡國五:
永元八年復。東安陽平舒代

395 郡國五:
上谷郡

396 郡國五:
八城,戶萬三百五十二,口五萬一千二百四。

397 郡國五:
沮陽

398 郡國五:
潘永元十一年復。甯

399 郡國五:
廣甯

400 郡國五:
居庸

401 郡國五:

402 郡國五:

403 郡國五:
涿鹿

404 郡國五:
下落

405 郡國五:
漁陽郡

406 郡國五:
九城,戶六萬八千四百五十六,口四十三萬五千七百四十。

407 郡國五:
漁陽

408 郡國五:
有鐵。狐奴

409 郡國五:

410 郡國五:
雍奴

411 郡國五:

412 郡國五:

413 郡國五:
有鐵。平谷安樂傂奚獷平
右北平郡

414 郡國五:
四城,戶九千一百七十,口五萬三千四百七十五。

415 郡國五:
土垠

416 郡國五:
徐無

417 郡國五:
俊靡

418 郡國五:
無終

419 郡國五:
遼西郡

420 郡國五:
五城,戶萬四千一百五十,口八萬一千七百一十四。

421 郡國五:
陽樂

422 郡國五:
海陽

423 郡國五:

424 郡國五:

425 郡國五:
有孤竹城。肥如臨渝

426 郡國五:
遼東郡

427 郡國五:
十一城,戶六萬四千一百五十八,口八萬一千七百一十四。

428 郡國五:
襄平

429 郡國五:
新昌

430 郡國五:

431 郡國五:

432 郡國五:
望平

433 郡國五:
候城

434 郡國五:
安巿

435 郡國五:
平郭

436 郡國五:
有鐵。西安平汶

437 郡國五:
番汗

438 郡國五:
沓氏

439 郡國五:
玄菟郡

440 郡國五:
六城,戶一千五百九十四,口四萬三千一百六十三。

441 郡國五:
高句驪

442 郡國五:
遼山,遼水出。西蓋鳥上殷台

443 郡國五:
高顯

444 郡國五:
故屬遼東。候城

445 郡國五:
故屬遼東。遼陽故屬遼東。

446 郡國五:
樂浪郡

447 郡國五:
十八城,戶六萬一千四百九十二,口二十五萬七千五十。

448 郡國五:
朝鮮

449 郡國五:
烫邯

450 郡國五:
浿

451 郡國五:

452 郡國五:
含資

453 郡國五:
占蟬

454 郡國五:
遂城

455 郡國五:
增地

456 郡國五:

457 郡國五:

458 郡國五:
駟望海冥

459 郡國五:
列口

460 郡國五:
長岑

461 郡國五:
屯有

462 郡國五:

463 郡國五:

464 郡國五:
鏤方

465 郡國五:
提奚

466 郡國五:
渾彌

467 郡國五:
樂都

468 郡國五:
遼東屬國

469 郡國五:
雒陽東

470 郡國五:
北三千二百六十里。

471 郡國五:
昌遼

472 郡國五:
故天遼,屬遼西。賓徒故屬遼西。徒河故屬遼西。無慮有醫無慮山。險瀆房

473 郡國五:
右幽州刺史部,郡、國十一,縣、邑、侯國九十。南海郡

474 郡國五:
七城,戶七萬一千四百七十七,口二十五萬二百八十二。

475 郡國五:
番禺

476 郡國五:
博羅

477 郡國五:
中宿

478 郡國五:
龍川

479 郡國五:

480 郡國五:

481 郡國五:
揭陽

482 郡國五:
增城

483 郡國五:

484 郡國五:
勞領山。

485 郡國五:
蒼梧郡

486 郡國五:
十一城,戶十一萬一千三百九十五,口四十六萬六千九百七十五。

487 郡國五:
廣信

488 郡國五:
謝沐

489 郡國五:
高要

490 郡國五:
封陽

491 郡國五:

492 郡國五:

493 郡國五:
端谿

494 郡國五:
馮乘

495 郡國五:
富川

496 郡國五:
荔浦

497 郡國五:

498 郡國五:

499 郡國五:
鄣平

500 郡國五:
鬱林郡

501 郡國五:
十一城。

502 郡國五:
布山

503 郡國五:
安廣

504 郡國五:

505 郡國五:

506 郡國五:
廣鬱

507 郡國五:
中溜

508 郡國五:
桂林

509 郡國五:
潭中

510 郡國五:

511 郡國五:

512 郡國五:
定周增食

513 郡國五:
領方

514 郡國五:
合浦郡

515 郡國五:
五城,戶二萬三千一百二十一,口八萬六千六百一十七。

516 郡國五:
合浦

517 郡國五:
徐聞

518 郡國五:
高涼

519 郡國五:
臨元

520 郡國五:
朱崖

521 郡國五:
交趾郡

522 郡國五:
十二城。

523 郡國五:
龍編

524 郡國五:
羸啮

525 郡國五:
定安

526 郡國五:
〈定〉苟

527 郡國五:

528 郡國五:
麊泠

529 郡國五:
曲陽

530 郡國五:
北帶稽徐

531 郡國五:
西于

532 郡國五:
朱觏

533 郡國五:
封谿

534 郡國五:
建武十九年

535 郡國五:
置。望海建武十九年置。

536 郡國五:
九真郡

537 郡國五:
五城,戶四萬六千五百一十三,口二十萬九千八百九十四。

538 郡國五:
胥浦

539 郡國五:
居風

540 郡國五:
咸懽

541 郡國五:
無功

542 郡國五:

543 郡國五:

544 郡國五:
日南郡

545 郡國五:
五城,戶萬八千二百六十三,口十萬六百七十六。西卷朱吾

546 郡國五:
盧容

547 郡國五:
象林

548 郡國五:
比景
右交州刺史部,郡七,縣五十六。

549 郡國五:
漢書地理志承秦三十六郡,縣邑數百,後稍分析,至于孝平,凡郡、國百三,縣、邑、道、侯國千五百八十七。世祖中興,惟官多役煩,乃命并合,省郡、國十,縣、邑、道、侯國四百餘所。至明帝置郡一,章帝置郡、國二,和帝置三,安帝又命屬國別領比郡者六,又所省縣漸復分置,至于孝順,凡郡、國百五,縣、邑、道、侯國千一百八十,民戶九百六十九萬八千六百三十,口四千九百一十五萬二百二十。

550 郡國五:
贊曰:眾安后載,政洽區分;侯罷守列,民無常君。稱號遷隔,封割糾紛;略存減益,多證前聞。

URN: ctp:hou-han-shu/jun-guo-wu