Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《明堂解》

Library Resources
1 明堂解:
大維商紂暴虐,脯鬼侯以享諸侯,天下患之,四海兆民,欣戴文武。是以周公相武王以伐紂,夷定天下,既克紂,六年而武王崩,成王嗣,幼弱未能踐天子之位,周公攝政,君天下,弭亂,六年而天下大治。乃會方國諸侯于宗周,大朝諸侯明堂之位。天子之位,負斧扆,南而立,群公卿士侍于左右;三公之位,中階之前,北面東上;諸侯之位,阼階之東,西面北上;諸伯之位,西階之西,東面北上;諸子之位,門內之東,北面東上;諸男之位,門內之西,北面東上;九夷之國,東門之外,西面北上;八蠻之國,南門之外,北面東上;六戎之國,西門之外,東面南上;五狄之國,北門之外,南面東上;四塞九采之國世告至者,應門之外,北面東上,此宗周明堂之位也。明堂者,明諸侯之尊卑也。故周公建焉,而朝諸侯於明堂之位,制禮作樂,頒度量而天下大服,萬國各致其方賄,七年致政於成王。

URN: ctp:lost-book-of-zhou/ming-tang