Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《時訓解》

Books referencing 《時訓解》 Library Resources
1 時訓解:
立春之日,東風解凍,又五日,蟄蟲始振,又五日,魚上冰。風不解凍,號令不行,蟄蟲不振,陰氣奸陽,魚不上冰,甲冑私藏。雨水之日,獺祭魚,又五日,鴻鴈來,又五日,草木萌動。獺不祭魚,國多盜賊,鴻鴈不來,遠人不服,草木不萌動,果疏不熟。驚蟄之日,桃始華,又五日,倉庚鳴,又五日,鷹化為鳩。桃不始華,是謂陽否,倉庚不鳴,臣不從主,鷹不化鳩,寇戎數起。春分之日,玄鳥至,又五日,雷乃發聲,又五日,始電。玄鳥不至,婦人不娠,雷不發聲,諸侯失民,不始電,君無威震。清明之日,桐始華,又五日,田鼠化為鴽,又五日,虹始見。桐不華,歲有大寒,田鼠不化鴽,國多貪殘,虹不見,婦人苞亂。穀雨之日,萍始生,又五日,鳴鳩拂其羽,又五日,戴勝降于桑。萍不生,陰氣憤盈,鳴鳩不拂其羽,國不治兵,戴勝不降于桑,政教不中。立夏之日,螻蟈鳴,又五日,蚯蚓出,又五日,王瓜生。螻蟈不鳴,水潦淫漫,蚯蚓不出,嬖奪后命,王瓜不生,困於百姓。小滿之日,苦菜秀,又五日,靡草死,又五日,小暑至。苦菜不秀,賢人潛伏,靡草不死,國縱盜賊,小暑不至,是謂陰慝。芒種之日,螳螂生,又五日,鶪始鳴,又五日,反舌無聲。螳螂不生,是謂陰息,鶪不始鳴,令姦雍偪,反舌有聲,佞人在側。夏至之日,鹿角解,又五日,蜩始鳴,又五日,半夏生。鹿角不解,兵革不息,蜩不鳴,貴臣放逸,半夏不生,民多厲疾。小暑之日,溫風至,又五日,螅蟀居辟,又五日,鷹乃學習。溫風不生,國無寬教,螅蟀不居辟,恆急之暴,鷹不學習,不備戎盜。大暑之日,腐草為蠲,又五日,土潤溽暑,又五日,大雨時行。腐草不為蠲,穀實鮮落,土潤不溽暑,物不應罰,大雨不時行,國無恩澤。立秋之日,涼風至,又五日,白露降,又五日,寒蟬鳴。涼風不至,國無嚴政,白露不降,民多欬病,寒蟬不鳴,人皆力爭。處暑之日,鷹乃祭鳥,又五日,天地始肅,又五日,禾乃登。鷹不祭鳥,師旅無功,天地不肅,君臣乃□,農不登穀,暖氣為凶。白露之日,鴻鴈來,又五日,玄鳥歸,又五日,群鳥養羞。鴻鴈不來,遠人背畔,玄鳥不歸,室家離散,群鳥不養羞,下臣驕慢。秋分之日,雷始收聲,又五日,蟄蟲培戶,又五日,水始涸。雷不始收聲,諸侯淫汏,蟄蟲不培戶,民靡有賴,水不始涸,甲蟲為害。寒露之日,鴻鴈來賓,又五日,爵入大水為蛤,又五日,菊有黃華。鴻鴈不來,小民不服,爵不入大水,失時之極,菊無黃華,土不稼穡。霜降之日,豺乃祭獸,又五日,草木黃落,又五日,蟄蟲咸俯。豺不祭獸,爪牙不良,草木不黃落,是為愆陽,蟄蟲不咸俯,民多流亡。立冬之日,水始冰,又五日,地始凍,又五日,雉入大水為蜃。水不冰,是為陰負,地不始凍,咎徵之咎,雉不入大水,國多淫婦。小雪之日,虹藏不見,又五日,天氣上騰,地氣下降,又五日,閉塞而成冬。虹不藏,婦不專一,天氣不上騰,地氣不下降,君臣相嫉,不閉塞而成冬,母后淫佚。大雪之日,鶡旦不鳴,又五日,虎始交,又五日,荔挺生。鶡旦猶鳴,國有訛言,虎不始交,將帥不和,荔挺不生,卿士專權。冬至之日,蚯蚓結,又五日,麋角解,又五日,水泉動。蚯蚓不結,君政不行,麋角不解,兵甲不藏,水泉不動,陰不承陽。小寒之日,鴈北向,又五日,鵲始巢,又五日,雉始雊。鴈不北向,民不懷主,鵲不始巢,國不寧,雉不始雊,國大水。大寒之日,雞始乳,又五日,鷙鳥厲疾,又五日,水澤腹堅。雞不始乳,淫女亂男,鷙鳥不厲,國不除姦,水澤不腹堅,言乃不從。

URN: ctp:lost-book-of-zhou/shi-xun